Vnitřní oznamovací systém Metrostavu TBR

zavedený dle zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů v platném znění („Zákon“)

Základní pojmy:

 • oznamovatel – whistleblower – osoba, která
  • vykonává pro Metrostav TBR závislou práci v základním pracovněprávním vztahu
  • vykonává funkci člena orgánu právnické osoby Metrostav TBR
  • vykonává dobrovolnickou činnost pro Metrostav TBR
  • vykonává odbornou praxi a stáž pro Metrostav TBR a podá oznámení v režimu Zákona​​​​​​​
 • oznámení – informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost a které
  • má znaky trestného činu
  • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000,- Kč
  • porušuje zákon o ochraně oznamovatelů
  • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti vymezené v § 2 odst. 1 písm. d) zákona
 • oznámení nesmí být anonymní – musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele – pro anonymní oznámení využijte Etickou linku Skupiny Metrostav
 • ochrana oznamovatelů – před jakýmikoli odvetnými opatřeními v důsledku podání oznámení, chráněna je i totožnost oznamovatelů a důvěrnost oznamovaných informací; chráněny jsou i osoby, které mají k oznamovateli vztah (např. jsou osobou blízkou, poskytly oznamovateli pomoc při zjišťování informací, spolupracují s oznamovatelem apod.)
 • odvetná opatření – jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno učiněním oznámení a které oznamovateli může způsobit újmu

Oznámení dle Zákona je možné podat:

 • písemně
  • za využití interní aplikace
  • na e-mail: whistleblowing@m-tbr.cz
  • dopisem adresovaným k rukám příslušných osob
 • ústně – telefonicky – na kontaktní telefonní čísla příslušných osob​​​​
 • osobně ​​​​​- po dohodě s kteroukoli příslušnou osobou
 • Ministerstvu spravedlnosti:
  • prostřednictvím tohoto formuláře
  • e-mailem: oznamovatel@msp.justice.cz
  • na telefonním čísle: +420 221 997 840
  • osobně je možné podat oznámení pouze na základě žádosti

Společnost Metrostav TBR a.s. určila jako příslušné osoby pro přijímání oznámení v režimu Zákona tyto zaměstnance společnosti:

 • Mgr. Nikola Holubcová – +420 720 820 949

email: whistleblowing@m-tbr.cz

korespondenční adresa příslušných osob:   k rukám příslušné osoby

Metrostav TBR a.s.
Koželužská 2450/4
​​​​​​​180 00 Praha 8

POZOR! Obálku je nutné viditelně označit – „Oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů – k rukám příslušné osoby – NEOTEVÍRAT“

 

 • Ochrana osobních údajů:

V rámci procesu zpracování a prošetřování Vašeho oznámení bude rovněž v souladu s plněním zákonných povinností docházet ke zpracování Vašich osobních údajů, a to zejména údajů identifikačních a kontaktních. Veškeré Vaše osobní údaje a informace, které nám poskytnete v rámci oznámení, jsou zabezpečeny proti zneužití a uchovávány v souladu se Zákonem a obecně závaznými právními předpisy na ochranu osobních údajů. Podáním oznámení berete toto zpracování osobních údajů na vědomí a souhlasíte s ním. V případě jakýchkoli dotazů ke zpracování Vašich osobních údajů kontaktujte zvláštního pověřence pro ochranu osobních údajů: poverenec@m-tbr.cz .

 

 • Poučení o následcích křivého obvinění:

Vědomě nepravdivé oznámení je přestupkem dle zákona o ochraně oznamovatelů, za který je možné uložit pokutu ve výši 50.000,- Kč, ev. může naplnit i znaky trestného činu s příslušnými trestněprávními důsledky. A samozřejmě se neuplatní ani režim ochrany oznamovatele dle Zákona.​​​​​​​

 

Povinný subjekt, společnost Metrostav a.s., vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost dle § 9 odst. 3 písm. a), e), h) nebo i) Zákona; Metrostav a.s. tedy v režimu Zákona přijímá oznámení pouze od:

 • osob, které vykonávají pro Metrostav a.s. závislou práci v základním pracovněprávním vztahu (§2 odst. 3 písm. a) Zákona)
 • osob, které vykonávají funkci člena orgánu právnické osoby Metrostav a.s. (§2 odst. 3 písm. e) Zákona)
 • osob, které vykonávají dobrovolnickou činnost pro Metrostav a.s. (§2 odst. 3 písm. h) Zákona) a
 • osob, které vykonávají odbornou praxi a stáž pro Metrostav a.s. (§2 odst. 3 písm. i) Zákona)

Další informace pro výše uvedené oznamovatele jsou k dispozici na sharepointu Metrostav a.s.

Všechny osoby, tedy výše uvedené i ostatní mohou pro své podněty i nadále využívat Etickou linku Skupiny Metrostav dostupnou ZDE.  Prostřednictvím Etické linky Skupiny Metrostav lze podat i anonymní podnět.

K ochraně osobních údajů oznamovatelů a ev. jiných dotčených osob – viz. Zásady ochrany soukromí dostupné ZDE.