Pro dodavatele

Při realizaci náročných stavebních zakázek Metrostav TBR a.s. úzce spolupracuje se svými dodavateli a společně garantují investorům z oblasti veřejného i soukromého sektoru, že jejich projekty budou dokončeny ve smluveném termínu a kvalitě srovnatelné s evropskými standardy.

Své dodavatele proto vnímáme jako partnery a nepožadujeme od nich závazky nad rámec smluvního vztahu k svému objednateli nebo nad rámec nutný pro realizaci díla, vždy však požadujeme dodržování standardů, které sami garantujeme svým objednatelům:

Dodavatele staveb vybíráme v transparentním výběrovém řízení. Na základě vyhodnocení písemných nabídek výběrová komise projednává podrobnější technické řešení dodávky již pouze s dodavateli, kteří prokázali zkušenosti s daným typem dodávky, dostatečné kapacity pro její realizaci v požadovaném termínu a odsouhlasili další podmínky realizace požadované investorem projektu či zákony příslušné země. Při konečném rozhodnutí o zadání subdodávky výběrová komise preferuje:

  • vlastní kapacity Skupiny Metrostav
  • dodavatele s uzavřenou rámcovou smlouvou
  • dodavatele, kteří zpracováním nabídky do soutěže přispěli k získání zakázky
  • regionální dodavatele v případě regionálních zakázek
  • další dodavatele dle hodnocení úspěšnosti vzájemné spolupráce

Preferenci vybraných kapacit Skupiny Metrostav požadujeme také od svých dodavatelů.

Podkladem pro jednání o smluvním vztahu jsou firemní vzorové dokumenty, které upravujeme dle specifických požadavků objednatele konkrétního projektu, neměnnou přílohou smlouvy pro subdodávky stavebních prací realizované v České republice jsou Všeobecné smluvní podmínky Metrostavu TBR.

Od svých partnerů nepřijímáme dary ani jiné pozornosti, které by mohly náš obchodní úsudek nepatřičně ovlivnit, a ani jiné výhody, které překračují hranice běžné pohostinnosti.